Pregled zasebnosti

 • Pregled zasebnosti ter splošni pogoji uporabe spletnega mesta ter storitev Tref pri Tref, d. o. o.

UVODNA DOLOČILA

 • S splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta ter storitev podjetja Tref (v nadaljevanju: splošni pogoji) Tref, d .o. o., Cesta 20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: Tref) določa obveznosti, pravice in pogoje uporabe spletnega mesta tref.si.
 • Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije in kakršnekoli druge spremembe spletnega mesta ter drugih povezanih digitalnih rešitev pri Tref.
 • Ti splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike spletnega mesta tref.si in so uporabnikom na voljo na spletnih straneh tref.si.

Opredelitev pojmov

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Uporabnik je lahko fizična oseba, ki uporablja spletno mesto ali storitve podjetja Tref in je obstoječa ali potencialna stranka Tref.
 • Pametni telefon ali tablični računalnikza potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;
 • Spletna stran Tref je tref.si.

Razmejitev odgovornosti

Osebna izkaznica Tref:

Firma: Tref, d. o. o.

Naslov: Cesta 20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi

Identifikacijska številka za DDV: SI 64453405

Matična številka: 5301149000

Telefonska številka: +386 (0)40 353 000

E-naslov: info@tref.si

Spletna stran: www.tref.si

Tref si prizadeva za:

 • nemoteno delovanje spletna mesta ter storitev podjetja Tref, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja,
 • vzpostavitev čimprejšnjega delovanja spletnega mesta tref.si ter storitev Tref, če bi prišlo do izpada ali nedelovanja,
 • za točno ter pravočasno objavo podatkov na spletni strani tref.si.

Podjetje Tref ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta ter storitev , hkrati pa si Tref pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine spletnega mesta ter storitev.

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina spletnega mesta ter storitev Tref ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

Tref samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletnimi mesti.

Uporabnik spletnega mesta ter storitev podjetja Tref vse storitve uporablja na lastno odgovornost. Niti Tref niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb spletnega mesta ter storitev podjetja Tref, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe teh ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik spletnega mesta ali storitev podjetja Tref ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz navedenih aplikacij ter ohranil njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti Tref veljajo ne glede na to, ali je bil Tref seznanjen z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Tref tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last Tref.

Varovanje zaupnosti

Tref vse podatke, ki jih prejme ob uporabi spletnega mesta ter storitev Tref, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Tref je upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugimi predpisi, ki vsebujejo določbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Tref je upravljalec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebni podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive in drugimi predpisi, ki vsebujejo določbe v zavezi z varstvom osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko naslova: dejan@tref.si, tel. +386 (0)40 697 310.

Vrste osebnih podatkov, podlage in nameni obdelave osebnih podatkov

V zvezi z uporabniki spletnega mesta ali storitev Tref se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

podatki o osebnem profilu, kadar uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji izvede postopke oddaje zanimanja ali kontakta:

 • podatki o imenu, priimku, telefonski številki, e-naslovu, ostali podatki vneseni v dodatna polja,
 • naziv podjetja, naslov podjetja, ostali podatki vneseni v dodatna polja,
 • drugi neobvezni podatki, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v spletno mesto.

Ko uporabnik brska po spletni strani in ni prijavljen na nobeno spletno storitev, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Med anonimnim brskanjem po spletni strani uporabnik nima dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Tref, skladno s prejetim soglasjem uporabnikov z nalaganjem piškotkov v uporabnikove brskalnike, lahko sledi in spremlja, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki (IP naslov, informacija o obiskanih straneh in izvedenih akcijah v času trajanja obiska, informacije o napravi, informacije o brskalniku, informacije o operacijskem sistemu, informacije o času in trajanju obiska). Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi spletne strani, Tref jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletne strani. Tref lahko glede na izbrane nastavitve dovoljenj za piškotke obdeluje osebne podatke tudi neprijavljenih uporabnikih spletnih mest.

 Obdelava podatkov se izvaja tudi na podlagi legitimnih interesov Tref:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice za enostavno, učinkovito in varno poslovanje;
 • tehnično vzdrževanje spletnega mesta ter storitev Tref zaradi zagotavljanja varnosti spletne strani Tref in aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, ter z namenom preprečevanja zlorab;
 • spremljanje delovanja in analitika spletne strani Tref;
 • pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam Tref in/ali uporabnikom spletnega mesta ali storitev Tref brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar se za to uporabi ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost, spol ipd.).

 Rok hrambe podatkov

 • Tref omogoča dostop do podatkov še 10 let po prenehanju uporabe. Osebni podatki, pridobljeni pri spletnem/mobilnem poslovanju se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo in politikami zasebnosti.

Sprejemanje odločitev z avtomatiziranimi sredstvi

 • Tref na podlagi teh splošnih pogojev ne sprejema odločitev, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov in bi vključevale profiliranje ter imele pravne ali njim podobne učinke za uporabnike.

 Obveznost zagotavljanja podatkov

 • V primeru, da posameznik ne sprejme teh ali spremenjenih splošnih pogojev, spletne strani ali storitev Tref ne more več uporabljati. Za ponovno uporabo mora posameznik potrditi zadnje veljavne splošne pogoje.
 • Pri spletnem poslovanju je dolžan uporabnik spletnega mesta Tref za uspešno sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti podati svoje podatke oziroma tiste podatke, ki jih mora Tref zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi.
 • Uporabnik spletnega poslovanja je seznanjen, da je Tref v zvezi z spletnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, dolžen izvesti ugotavljanje in preverjanje identitete in izvesti postopke posodabljanja njenih osebnih podatkov stranke v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo iz področja preprečevanja pranje denarja in financiranja terorizma.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 • Uporabnik spletnega mesta ter storitev Tref lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Tref, d. o. o., Cesta 20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi, ali info@tref.si.
 • Kadar se pojavi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko Tref od takšnega posameznika zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Tref zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 • V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz tega poglavja splošnih pogojev se lahko posameznik kadarkoli obrne tudi na podporo: info@tref.si
 • Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Piškotki

Tref kot upravljavec spletnega mesta ter storitev uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnikov po teh splošnih pogojih lastne sejne piškotke. Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran Tref, ter več informacij glede piškotkov, lahko preberete na spletni strani: www.tref.si pod rubriko pregled zasebnosti.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

 • Uporabnik spletnega mesta ali storitev Tref se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonito ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Spletnega mesta ter storitev Tref ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil navedenim aplikacijam Tref.
 • Pri posredovanju kakršnihkoli podatkov in informacij pri uporabi spletnega mesta ter storitev Tref uporabnik teh Tref-u jamči, da so te resnične in točne.

DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV

Pravice intelektualne lastnine

 • Vsi podatki, podobe ter druge informacije na spletni strani ter storitvah Tref so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

Reševanje tehničnih težav

 • V primeru težav z delovanjem spletnega mesta ter storitev Tref ali vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji lahko uporabnik kontaktira Tref po telefonu na +386 (0)40 353 000 ali po elektronski pošti na info@tref.si.

Reševanje sporov

 • Morebitne spore bosta Tref in uporabnik spletnega mesta ali storitev Tref reševala sporazumno. V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec stalno ali začasno prebivališče / sedež.

KONČNA DOLOČILA

 • Tref si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani tref.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem njihove objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.
 • Možnost mirnega reševanja sporov z kontaktom po elektronski pošti info@tref.si ali kontaktom pooblaščene osebe, tel. +386 (0)40 353 000.

Preverite naš nov Web CMMS sistem!

X